Transportgegevens import export

TenneT publiceert transportgegevens over import en export met als doel:

  • het faciliteren van de markt;
  • markttransparantie;
  • publieke verantwoording.

Het publiceren van transportgegevens import-exportgegevens doet TenneT in overeenstemming met haar kernwaarden kwaliteit en integriteit. De gegevens die TenneT publiceert zijn deels voorgeschreven in de Netcode.

In het kader van de buitenlandtransporten moet TenneT internationale afspraken en verplichtingen (ENTSO-E) nakomen. Voor het veilen van import- en exportcapaciteitwerkt werkt TenneT met Amprion, TenneT Duitsland en ELIA System Operator NV (België) samen in JAO.EU en voor de NorNed kabel met Statnett.

Toelichting

TenneT beheert als netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de landsgrensoverschrijdende verbindingen met België en Duitsland (synchroon, wisselstroom) en Noorwegen (asynchroon, gelijkstroom).
De landsgrensoverschrijdende verbindingen koppelen:

Systemen:

  • voor een grotere en gemeenschappelijke stabiliteit en voorzieningszekerheid;
  • voor het uitwisselen van onderlinge hulp en bijstand van TSO's.

Markten:

  • ter bevordering van marktwerking en efficiëntie.

Import-exportcapaciteit voor de markt

TenneT stelt, samen met de aangrenzende TSO's, zoveel mogelijk import- en exportcapaciteit veilig aan de markt ter beschikking. Een ieder aan wie import-exportcapaciteit ter beschikking is gesteld heeft recht op transport tot aan de toegekende hoeveelheid. De TSO's waarborgen dat de transporten op veilige wijze worden uitgevoerd.

Bij de ter beschikking te stellen capaciteit moet rekening worden gehouden met de fysieke eigenschappen en beschikbaarheden van de verbindingen en achterliggende netten, het aanhouden van een enkelvoudige storingsreserve, het reserveren van capaciteit voor onderlinge hulp en bijstand van TSO's, en de te verwachten elektriciteitstransporten over het Europese net. Een te grote, of langdurige overbelasting van een landsgrensoverschrijdende verbinding kan leiden tot een black-out, vooral in het ontvangende land.

Wanneer de beschikbare middelen van TenneT onvoldoende zijn om de transporten veilig te laten plaatsvinden, kan TenneT extra maatregelen treffen. TenneT heeft bevoegdheden om eventuele schade voor de elektriciteitsvoorziening te voorkomen of te beperken: beschermen en herstellen.

Allocatie transportcapaciteit import-export aan de markt

De wijze en procedures waarop TenneT de capaciteit op de buitenlandverbindingen moet toewijzen staan in paragraaf 5.6 van de NetCode. De toewijzing vindt plaats via samen met de buitenlandse TSO's georganiseerde expliciete (ex) en impliciete (im) veilingen:jaar

maand

dag (spot)België

ex

ex

im

TSO Auction

Duitsland

ex

ex

ex

TSO Auction

Noorwegen

-

-

ex

NorNed-Auction

De impliciete veiling op de Belgische grens vindt plaats door middel van marktkoppeling tussen de beurzen in Nederland, België en Frankrijk.